WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI


………………………., ……………………………….


…………………………………………
(imię i nazwisko Klienta)
………………………………………..
…………………………………………
(adres Klienta do korespondencji)
…………………………………………
(numer telefonu do kontaktu)


Łukasz Rostkowski
PPHU ŁUKASZ ROSTKOWSKI
Sienkiewicza 12/17
22-600 Tomaszów Lubelski
diverse-84@go2.pl


REKLAMACJA


Oświadczam, że zgłaszam reklamację w sprawie umowy sprzedaży, zawartej w
dniu ………………………………………… i dotyczącej zakupu następującego towaru:
1) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
2) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………,
3) ………………………………………………………………… za cenę ……………………………………
Powyżej wskazany towar jest wadliwy, ponieważ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………….……………………
Do niniejszej reklamacji załączam / nie załączam* fotografie obrazujące ww.
wadliwość towaru.
Powyżej opisana niezgodność towaru z umową jest istotna / nieistotna*.
W związku z powyższym, w razie uznania reklamacji, żądam**:
1) przedstawienia przez Panią/Pana* propozycji w zakresie usunięcia wady
albo
2) żądam wymiany towaru na nowy albo
3) zamiast wymiany rzeczy żądam usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
towaru do zgodności z umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Panią/Pana*. Przyjmuję do wiadomości, że przy ocenie nadmierności kosztów
uwzględnia się wartość Towaru bez wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej
wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby mnie
inny sposób zaspokojenia;
4)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
5)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
6)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
7)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………


……………………………………………………
(imię, nazwisko i podpis Klienta)

Wzór do pobrania w formie PDF - pdf